ˆ

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 130.000 zł

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zapytanie ofertowe na Zakup energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Podmiejskiej 18.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Podmiejskiej 18.
         
        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 
 1. Zakup energii elektrycznej odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2021r. poz. 716 t.j. ze.zm.).
 2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii, wchodzących w zakres odrębnej umowy
  o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Zamawiającego z lokalnym Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD) ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60-479 Poznań.
 3. Zamawiający posiada jeden punkt dostarczania energii elektrycznej i jeden układ pomiarowo
  - rozliczeniowy dla wszystkich obiektów, jest odbiorcą końcowym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne oraz posiada tytuł prawny do nieruchomości.
 4. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy tj. od dnia 01.06.2022 r. do 31.12.2022 r.55 000 kWh.
 5. Określone w przedmiocie zamówienia szacunkowe zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ilość pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i  ustalana będzie w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowych. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez Zamawiającego mniejszej niż przewidywana ilość energii. Ewentualne zwiększenie zużycia w stosunku do przewidywanego nie będzie skutkowało dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego i zostanie rozliczone za faktycznie zużytą ilość energii wg ceny zawartej w ofercie. Cena 1 kWh wskazana w formularzu cenowym będzie ceną stałą (zryczałtowaną) obowiązującą w całym okresie rozliczeniowym.
 6. Wybrana grupa taryfowa C21 – całodobowa.
 7. Moc umowna 43 kW.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Fryszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-19 11:05:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Kubiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-19 11:08:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Kubiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-25 12:48:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
503 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Dostawa, montaż, uruchomienie Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) oraz Systemu Monitoringu Wizyjnego (CCTV), konserwacje i przeglądy ww. systemów oraz usługi monitoringu elektronicznego i pozostałe, dotyczące ochrony obiektów WORD w Gorzowie Wlkp.”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wartości wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa, montaż, uruchomienie Systemu Sygnalizacji Włamania 
i Napadu (SSWiN) oraz Systemu Monitoringu Wizyjnego (CCTV), konserwacje i przeglądy ww. systemów oraz  usługi monitoringu elektronicznego i pozostałe, dotyczące ochrony obiektów  WORD w Gorzowie Wlkp.” 
 
1.1.1. Dokumentacja projektowa zawierająca główne założenia projektowanych systemów wraz 
z załącznikami: planem umieszczenia kamer zewnętrznych, rzutami poszczególnych pięter budynku szkoleniowo - administracyjnego oraz rzutami budynku garażowo - warsztatowego i szkoleniowo 
- administracyjnego nr 2, stanowią zał. nr 1 do niniejszego Zapytania.
1.1.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN),  Systemu Monitoringu Wizyjnego (CCTV) oraz konserwacji i przeglądów ww. systemów,  zawiera zał. 
nr 2 do niniejszego Zapytania.
1.1.3. Szczegółowe wymagania dotyczące  usługi monitoringu elektronicznego oraz usług pozostałych, dotyczących ochrony obiektu stanowi zał. nr 3 do Zapytania.
 
1.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca przedstawia jedną ofertę na całość zamówienia.
 
1.3. Wykonawca winien, przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej obiektów Zamawiającego: zapoznać się 
z obiektami, wszystkimi stawianymi warunkami i utrudnieniami organizacyjnymi. Prace należy wykonać wraz ze wszystkimi elementami zapewniającymi kompletne i jakościowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
 
1.4. Zamawiający dopuszcza możliwość podzlecenia części zamówienia podwykonawcy tylko i wyłącznie 
w zakresie usługi monitoringu elektronicznego oraz usług pozostałych, dotyczących ochrony obiektu. Informację o tym wraz ze wskazaniem danych podwykonawcy, Wykonawca zamieszcza w Formularzu ofertowym, stanowiącym zał. nr 4 do Zapytania ofertowego.
 
II. TERMIN REALIZACJI UMOWY.
 
2.1. Dostawa i montaż, uruchomienie Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) oraz Systemu Monitoringu Wizyjnego (CCTV).  Termin wykonania zamówienia - do 29 grudnia 2021 r. 
2.2.  Konserwacje i przeglądy Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) oraz Systemu Monitoringu Wizyjnego (CCTV) wykonywane w okresie 24 miesięcznej gwarancji, co 3 m-ce.
2.3.   Usługi monitoringu elektronicznego i pozostałe, dotyczące ochrony obiektów - od 30.12.2021 r. od godz. 7:30  do 02.01.2023 r.  do godz. 7:30.
         W przypadku nie uruchomienia Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu ( SSWiN) oraz Monitoringu Wizyjnego (CCTV)  do godz. 7:30 w dniu 30.12.2021 r.,  Wykonawca zapewni na swój koszt ochronę fizyczną obiektów do chwili uruchomienia ww. systemów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Fryszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-24 14:46:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Kubiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-24 14:52:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Kubiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-09 12:38:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2804 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »