ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZEZNACZONYCH DO EGZAMINOWANIA NA KAT. B PRAWA JAZDY WRAZ Z SYSTEMAMI URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH OBRAZ I DŹWIĘK - 12 SZTUK.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-06-24 11:34:44 przez Dariusz Kubiński

Akapit nr - brak tytułu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZEZNACZONYCH DO EGZAMINOWANIA NA KAT. B
PRAWA JAZDY WRAZ Z SYSTEMAMI URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH OBRAZ I DŹWIĘK - 12 SZTUK.
 
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210465647
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Podmiejska 18
1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.7.) Numer telefonu: 95 7324377
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wordgorzow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
 
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZEZNACZONYCH DO EGZAMINOWANIA NA
KAT. B PRAWA JAZDY WRAZ Z SYSTEMAMI URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH OBRAZ I DŹWIĘK - 12 SZTUK.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b027fe27-f38a-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00222767/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24 10:34
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00197534/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych przeznaczonych do egzaminowania na kat. B prawa jazdy wraz
z systemami urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.wordgorzow.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą,
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej -miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAP-u (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem zapisów
dotyczących złożenia/zmiany/wycofania oferty, opisanych w rozdziale 11 (Opis sposobu przygotowania oferty).
UWAGA:
MiniPortal i ePUAP służą WYŁĄCZNIE do składania/ wycofania i zmiany oferty. Wszelka pozostała korespondencja (w
szczególności wnioski o wyjaśnienie SWZ, uzupełnienia, wyjaśnienia i inne informacje składane przez Wykonawców) przekazywana
będzie za pomocą poczty elektronicznej,tj. e-mail.
Zamawiający wskazuje adres poczty elektronicznej do kontaktu:
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza
do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem. dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Przedmiotowe postępowanie, w tym nr ID postępowania Wykonawca może uzyskać z Listy wszystkich postępowań na
miniPortalu, wybierając wcześniej opcje dla Wykonawców lub ze strony głównej, z zakładki Postępowania. Nr ID postępowania jest
dostępny również na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązki informacyjne wynikające z RODO poprzez
zamieszczenie wymaganych informacji w dokumencie zamówienia ( rozdział 19) SWZ
 
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AG.2400.1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot postępowania stanowi dostawa 12 fabrycznie nowych samochodów osobowych, przeznaczonych do
egzaminowania na kategorię B prawa jazdy wraz z systemami urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a także z bieżącym
serwisowaniem.
2. Opis wymagań technicznych samochodów, będących przedmiotem zamówienia zawiera zał. nr 1a do SWZ - Specyfikacja
techniczna samochodów osobowych.
3. Dodatkowe wymagania dotyczące m.in. warunków gwarancji, obsługi serwisowej, stanowi zał. nr 1b do SWZ - Dodatkowe
wymagania dotyczące pojazdów.
4. Opis przedmiotu zamówienia - Wymagania dotyczące systemu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk - zawiera zał. nr 1c
do SWZ.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć samochody do WORD w Gorzowie Wlkp. do dnia 31 marca 2023 r.
6. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonywanie wszelkich czynności związanych z serwisowaniem, przeglądami
okresowymi, niezbędnymi dla prawidłowego użytkowania, wymaganymi przez producenta pojazdów, w terminach przez
producenta wskazanych, dla zachowania gwarancji dostarczanych samochodów oraz ich naprawami gwarancyjnymi.
4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32333100-7 - Rejestratory obrazu wideo
32333200-8 - Kamery wideo
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w rozdziale 14 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Zużycie paliwa w cyklu mieszanym
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu
realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 25
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
 
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Przed wyborem
najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich
złożenia:
Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczaniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w
art. 108 ust. 1 ustawy lub na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspomaganiu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835)- wzór
oświadczenia o aktualności zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Przed
wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na
dzień ich złożenia:
Opłaconej polisy odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż
500 000,00 zł.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1. Szczegółowy opis pojazdu (zał. nr 1 do Formularza ofertowego), z którego winno wynikać, iż jest on zgodny z zał. nr 1a
do SWZ - opisem przedmiotu zamówienia ORAZ KOPIĘ WYCIĄGÓW ZE ŚWIADECTW HOMOLOGACYJNYCH
OFEROWANYCH POJAZDÓW.
2. Szczegółowy opis systemów urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (zał. nr 1 do Formularza ofertowego, z którego winno
wynikać, że jest on zgodny z zał. nr 1c do SWZ, opisem przedmiotu zamówienia.
3. Szczegółowej specyfikacji/ opisu technicznego zaoferowanego pojazdu, umożliwiające weryfikację wskazanego w pkt I. 2
Formularza ofertowego zużycia paliwa w cyklu mieszanym wg metody WLTP.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są
niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 2 dni.
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1 . Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Wykonawcy- jeżeli dotyczy.
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie
osoby do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy.
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy.
4. Dowód wniesienia wadium
- w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej - zaleca się, aby dowód dokonania przelewu został dołączony do
oferty,
- w przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji – wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony
wraz z ofertą,
5. inne dokumenty wymagane ustawą lub niniejszą SWZ, określone do złożenia wraz z ofertą.
 
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium, na cały okres związania ofertą, jako zabezpieczenie złożonej oferty.
2 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy).
3 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BANK PEKAO S.A. II
O/Gorzów Wlkp. 54 1240 3640 1111 0000 4177 5402.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z
chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.
7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt. 2-4 ustawy Pzp., Wykonawca
przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. W przypadku wniesienia wadium w formie:
a) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty,
b) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie
do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3
ustawy Pzp zostanie odrzucona.
10. Zwrot oraz zatrzymanie wadium nastąpią według zasad określonych w art. 98 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Oferta musi być podpisana
w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców
lub pełnomocnika). Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik
pozostałych.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
 
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej Umowy w sprawie zamówienia publicznego, w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian został
zawarty w projektowanych postanowieniach umowy - zał. nr 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
 
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-08 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 12.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-08 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-06
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony