ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

SPRZEDAŻ POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI, W TYM Z PROCESU PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA PRAWO JAZDY

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-04-14 11:38:17 przez Renata Fryszkowska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

 
 
                                         OGŁOSZENIE O  PRZETARGU NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POJAZDÓW
 
                                                                      PRZETARG USTNY (LICYTACJA) 
                                                                                             na
    „Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym z procesu przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy”.
 
 
I. PRZEDMIOT PRZETARGU.
 
1. Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym z procesu przeprowadzania egzaminów państwowych.
2. Szczegółowy wykaz pojazdów z określeniem roku produkcji, przebiegu, numeru VIN i ceny wywoławczej, zawiera zał. nr 2 do Zarządzenia nr 7/2023 w sprawie sprzedaży pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym z procesu przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy, stanowiących własność Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. 
 
II. MIEJSCE I TERMIN W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ POJAZDY WYSTAWIONE DO SPRZEDAŻY.
 
1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 18, od 17.04.2023 r.  do  24.04.2023 r.  w godz. od 10:00 do 13:00  (w dni robocze), w dniu licytacji od godz. 8:00 do 11:00.
2. Pojazdy sprzedawane będą w stanie i wyposażeniu jak przedstawione do oględzin.
3. Sprzedający dysponuje ekspertyzami technicznymi dotyczącymi sprzedawanych pojazdów, sporządzonymi przez rzeczoznawcę samochodowego, które stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia. 
4. Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentami:
     a) w sprawach proceduralnych: Renata Fryszkowska - St. specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 95 732 65 15,  e-mail: ,
     b) w zakresie przedmiotu sprzedaży: Bogusław Bielawski - Kierownik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego, tel. 95 732 65 12,  e-mail: ,
     c) w zakresie dokumentów księgowych: Krzysztof Napiórkowski  - Główny księgowy, tel. 95 732 65 21, e-mail:
 
III. INFORMACJA O WADIUM.
 
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy) na każdy ze zbywanych pojazdów.
2. Wpłaty wadium należy dokonać w formie przelewu, wpłacone w taki sposób, aby najpóźniej dzień przed licytacją znalazły się na rachunku WORD w Gorzowie Wlkp. nr 54 1240 3640 1111 0000 4177 5402. Tytuł przelewu musi określać numer      rejestracyjny zbywanego pojazdu, którego dotyczy wadium. 
3. Sprzedający nie wyraża zgody na wpłatę wadium w formie gotówkowej.
4. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. 
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał licytację zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
6. Jeżeli uczestnik przetargu uchyla się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego lub w wyznaczonym terminie nie wpłaci określonej kwoty za przedmiot przetargu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, tj. przepada         na rzecz Sprzedającego.  
7. Sprzedający zwraca wadium Oferentowi:  
     a) którego oferta nie została wybrana w licytacji, 
     b) który skutecznie wycofał Oświadczenie uczestnika licytacji (zgodnie z wymogami wskazanym  w rozdziale V ust. 3 i 4),
     c) który nie został dopuszczony do licytacji, w związku ze złożeniem dokumentów niespełniających wymagań,  określonych w postępowaniu.
 
IV. MIEJSCE I TERMIN LICYTACJI.
 
Licytacja odbędzie się w Wojewódzkim Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 18,  w sali nr 1 lub 205,  w niżej wymienionych terminach: 
 
1. 25.04.2023 r. godz. 11:00 - Fiat Punto nr rej. FG 8311G
2. 25.04.2023 r. godz. 12:00 - Fiat Punto nr rej. FG 0631H
3. 25.04.2023 r. godz. 13:00 - Fiat Punto nr rej. FG 0632H
4. 25.04.2023 r. godz. 14:00 - Fiat Punto nr rej. FG 0634H
5. 26.04.2023 r. godz. 11:00 - Fiat Punto nr rej. FG 0635H
6. 26.04.2023 r. godz. 12:00 - Fiat Punto nr rej. FG 2687H
7. 26.04.2023 r. godz. 13:00 - Fiat Punto nr rej. FG 2756H
 

Akapit nr - brak tytułu

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony