ˆ

Organy sprawujące funkcje i ich kompetencje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2003-07-18 15:08:11 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

1. Organem Ośrodka jest Dyrektor Ośrodka powoływany i odwoływany przez Zarząd
    Województwa.
2. Dyrektor Ośrodka kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi
    odpowiedzialność za realizację zadań Ośrodka określonych ustawą oraz Statutem.
3. Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie,
    w imieniu Ośrodka.
4. Dyrektor Ośrodka działa przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
5. W razie nieobecności Dyrektora, jego obowiązki wykonuje Zastępca.

Do kompetencji Dyrektora należy:
   1) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
   2) przedkładanie Sejmikowi, Zarządowi oraz Marszałkowi Województwa Lubuskiego
       wymaganych materiałów i sprawozdań,
   3) prowadzenie polityki kadrowej i płacowej oraz wykonywanie obowiązków pracodawcy,
   4) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Ośrodka,
       regulaminów, instrukcji, wytycznych, itp.,
   5) ustalanie polityki w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
       oraz wyrażanie zgody na uczestnictwo w kursach i konferencjach,
   6) kierowanie realizacją zadań w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej,
   7) udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności Ośrodka,
   8) zorganizowanie systemu kontroli wewnętrznej oraz należyte wykorzystywanie wyników
       kontroli,
   9) zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
       oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

« powrót do poprzedniej strony