ˆ

Organy sprawujące funkcje i ich kompetencje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2003-07-18 15:08:11 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

1. Organem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jest dyrektor.
 
2. Dyrektor:
1) organizuje pracę ośrodka,
2) odpowiada za sprawne i merytoryczne funkcjonowanie ośrodka,
3) odpowiada za funkcjonowanie kontroli zarządczej (przy pomocy pełnomocnika systemu zarządzania jakością ISO),
 
3. Dyrektor jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu ośrodka.
 
4. Dyrektor zarządza ośrodkiem przy pomocy zastępców, głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy. Osoby te są odpowiedzialne przed dyrektorem za całokształt spraw objętych ich zakresem działania.
 
5. W razie nieobecności dyrektora, jego obowiązki wykonuje wskazany zastępca.
 
 
Do kompetencji dyrektora należy:
 
1) reprezentowanie ośrodka na zewnątrz,
 
2) przedkładanie sejmikowi, zarządowi oraz marszałkowi wymaganych materiałów i sprawozdań,
 
3) prowadzenie polityki kadrowej i płacowej oraz wykonywanie obowiązków pracodawcy,
 
4) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie ośrodka: regulaminów, instrukcji, zarządzeń, wytycznych, itp.,
 
5) ustalanie polityki w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz nadzór nad jej realizacją (w tym każdorazowe wyrażanie zgody na udział pracowników w kursach, szkoleniach i konferencjach),
 
6) kierowanie realizacją zadań z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej,
 
7) udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności ośrodka,
 
8) organizacja systemu kontroli wewnętrznej,
9) zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 
« powrót do poprzedniej strony