ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

„BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ EKSPLOATOWANYCH PRZEZ WORD W GORZOWIE WLKP. ”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Bezgotówkowy zakup paliw do pojazdów i urządzeń eksploatowanych przez WORD w Gorzowie Wlkp.
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210465647
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Podmiejska 18
1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.7.) Numer telefonu: 95 7324377
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wordgorzow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Bezgotówkowy zakup paliw do pojazdów i urządzeń eksploatowanych przez WORD w Gorzowie
Wlkp.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b31870b0-6164-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00322170
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-20
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00322170 z dnia 2021-12-20
2021-12-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00318878/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Bezgotówkowy zakup paliw do pojazdów i urządzeń eksploatowanych przez WORD w
Gorzowie Wlkp.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.wordgorzow.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą,
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej -miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAP-u (https://epuap.gov.pl/wps/portal)
oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących złożenia/zmiany/wycofania oferty,
opisanych w rozdziale 11 (Opis sposobu przygotowania oferty).
UWAGA:
MiniPortal i ePUAP służą WYŁĄCZNIE do składania/ wycofania i zmiany oferty. Wszelka pozostała
korespondencja (w szczególności wnioski o wyjaśnienie SWZ, uzupełnienia, wyjaśnienia i inne
informacje składane przez Wykonawców) przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej,
tj. e-mail.
Zamawiający wskazuje adres poczty elektronicznej do kontaktu:
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Przedmiotowe postępowanie, w tym nr ID postępowania Wykonawca może uzyskać z Listy
wszystkich postępowań na miniPortalu, wybierając wcześniej opcje dla Wykonawców lub ze strony
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00322170 z dnia 2021-12-20
2021-12-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
głównej, z zakładki Postępowania. Nr ID postępowania jest dostępny również na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązki informacyjne wynikające z
RODO poprzez zamieszczenie wymaganych informacji w dokumencie zamówienia (rozdział 19) SWZ).
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AG.2404.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw do pojazdów i
urządzeń eksploatowanych przez Wojewódzki Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
2. Planowane zamówienie obejmuje: benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości:
20 000 litrów, olej napędowy ON w ilości: 19 000 litrów. Zamawiający gwarantuje zakup co
najmniej 60% wskazanych w zdaniu powyżej ilości poszczególnych paliw.
3. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone aktualnymi przepisami prawa i
Polskimi Normami. Rodzaj paliwa musi być dostosowany do pory roku.
4. Zamawiający wymaga aby zakupy paliw odbywały się w formie bezgotówkowej, bezpośrednio
do pojazdów, a do pozostałych urządzeń i maszyn Zamawiającego do kanistra/ów.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
09134100-8 - Olej napędowy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00322170 z dnia 2021-12-20
2021-12-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w rozdziale 14 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość opustu
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w
postępowaniu:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki;
2. Posiadają zdolność techniczną i zawodową:
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje stacją paliw, spełniającą warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadać stacje paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21
listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje
paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i
produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U.2014.1853 t.j. ze zm.), czynną w trybie
całodobowym, która obsługuje co najmniej dwa rodzaje paliw tj. olej napędowy ON i benzynę
bezołowiową Pb95. Odległość po drogach publicznych utwardzonych od siedziby
Zamawiającego do stacji Wykonawcy oraz od stacji Wykonawcy do siedziby Zamawiającego nie
może być większa niż 4 km łącznie w obie strony.
3. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
200 000 złotych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00322170 z dnia 2021-12-20
2021-12-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczaniu o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy - wzór
oświadczenia o aktualności zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 stanowi
załącznik nr 3 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni
od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich
złożenia:
Aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi,
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021.716 t.j. ze
zm.).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
(Dz.U.2020.2415), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub
pełnomocnika). Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą
występującym jako pełnomocnik pozostałych.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00322170 z dnia 2021-12-20
2021-12-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do jej treści, stanowią załącznik nr 4 do SWZ.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza,
zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach określonych w SWZ, zawierającej
projektowane postanowienia umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej Umowy w przypadku, gdy w
okresie obowiązywania niniejszej Umowy nastąpi zmiana:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Sprzedawcę,
5) przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia.
4. W odniesieniu do pkt 17.3. pkt 2-4 SWZ Zamawiający wprowadzi odpowiednie zmiany
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy pod warunkiem, że Wykonawca złoży
oświadczenie drugiej stronie, zawierające wyczerpujące uzasadnienie prawne i faktyczne oraz
dokładne wyliczenia kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym
wykazanie związku, że ww. zmiany miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, a
zamawiający sprawdzi je i zaakceptuje. Zamawiający przypomina, że to na Wykonawcy ciąży
obowiązek udowodnienia, że taki wzrost nastąpił i w jakim stopniu. Zwiększenie wynagrodzenia
nie może być wyższe niż wynikające ze zmian prawnych. Powyższe zmiany Strony wprowadzą
do umowy w formie aneksu z datą obowiązywania od momentu wejścia w życie prawomocnych
zmian ww. przepisów.
5.Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem
nieważności, za wyjątkiem zmiany podatku VAT oraz podatku akcyzowego, która obowiązuje od
dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów. Zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a netto
pozostanie bez zmian.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-29 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortal
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-29 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-24
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00322170 z dnia 2021-12-20
2021-12-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Fryszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-20 11:16:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Kubiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-20 11:24:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Kubiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-17 14:08:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1631 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DOSTAWA POJAZDU CIĘŻAROWEGO PRZEZNACZONEGO DO PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA PRAWO JAZDY KAT. C I C + E DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W GORZOWIE WLKP.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.
 
„DOSTAWA POJAZDU CIĘŻAROWEGO PRZEZNACZONEGO DO PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA PRAWO JAZDY KAT. C I C + E DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W GORZOWIE WLKP. ”
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.).
 
Opis przedmiotu zamówienia.
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat. C oraz C+E dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. Pojazd musi spełniać warunki techniczne obowiązujące na terenie RP oraz wymagania prawne do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. C i C+E. Samochód ciężarowy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2020 roku, kompletny, wolny od wad prawnych, fizycznych, konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych oraz sprawny technicznie.
  2. Wymagania dotyczące podstawowych parametrów technicznych i wyposażenia pojazdu zawarte zostały w zał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Fryszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-07 12:39:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Kubiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-07 12:47:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Kubiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-21 11:38:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1976 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAKUP PALIWA DO POJAZDÓW EKSPLOATOWANYCH PRZEZ WORD W GORZOWIE WLKP.

Akapit nr 1 - brak tytułu

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.
ZAKUP PALIWA DO POJAZDÓW EKSPLOATOWANYCH PRZEZ WORD W GORZOWIE WLKP.”
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 t.j.).
 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw do pojazdów eksploatowanych przez Wojewódzki Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
2. Planowane zamówienie obejmuje:
        -  benzyna bezołowiowa Pb 95 (E5) w ilości: 23 700 litrów,
        -  olej napędowy ON (B7) w ilości: 23 200 litrów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Fryszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-04 12:04:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Kubiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-04 12:13:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Kubiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-22 12:47:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2362 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„USŁUGA BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W GORZOWIE WLKP.”
 
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia należącego do Zamawiającego, umiejscowionych w Gorzowie Wlkp. przy  ul. Podmiejskiej 18:
   - budynku szkoleniowo  - administracyjnego nr 1,
   - budynku szkoleniowo  - administracyjnego nr 2,
   - budynku garażowego z myjnią,
   - placu manewrowego,
   - parkingów wraz z przyległym terenem,
   - pojazdów,
   - rzeczy znajdujących się w ww. budynkach,
 
w godzinach :
  • od poniedziałku do piątku oraz w soboty pracujące (Zamawiający przewiduje dwie soboty pracujące w miesiącu)  - w godz. 15:30 - 7:30
  • w dni wolne od pracy (w tym niedziele i święta) - całodobowo, w godz. 7:30 - 7:30,
oraz w razie konieczności interwencja grupy interwencyjnej w godzinach pełnienia usługi bezpośredniej ochrony fizycznej.
       
2) Szacunkowa ilość godzin ochrony: 13 400.
  1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia są opisane w następujących załącznikach:
- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej zał. nr 1 do Ogłoszenia.
- Regulaminie ochrony mienia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp., stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ,
- Wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ
 
3) Kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie.
 
2. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
 
3. Termin składania ofert: 02.12.2019 r. do godz. 10:00.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Fryszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-25 11:05:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Kubiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-25 11:13:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Kubiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-22 12:47:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2170 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DOSTAWA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO DLA WORD W GORZOWIE WLKP.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.
 
DOSTAWA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO DLA WORD W GORZOWIE WLKP.”,
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.).
 
Opis przedmiotu zamówienia.
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca wdrożenie, instalację, konfigurację i utrzymanie systemu teleinformatycznego (w skrócie STW) dla potrzeb przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
 
2. System informatyczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700 t.j. ze zm.)
- art. 3 pkt. 3, oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. Zamawiający wymaga, aby dostarczony system Wykonawcy był zintegrowany z systemem teleinformatycznym, o którym mowa w art.16a ustawy o kierujących pojazdami przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej będącej w dyspozycji Zamawiającego określonej w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wdrożeniem, instalacją, konfiguracją i utrzymaniem w okresie obowiązywania umowy oraz usługami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Fryszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-15 13:58:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Kubiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-15 14:11:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Kubiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-09 09:46:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2198 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO I PRZYCZEPY ROLNICZEJ TYPU TANDEM PRZYSTOSOWANYCH DO PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA PRAWO JAZDY KATEGORII T DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W GORZOWIE WLKP.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.
 
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO I PRZYCZEPY ROLNICZEJ TYPU TANDEM PRZYSTOSOWANYCH DO PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA PRAWO JAZDY KATEGORII T DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W GORZOWIE WLKP.”,
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j. ze zm.).
 
   Opis przedmiotu zamówienia.
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego i przyczepy rolniczej typu tandem przystosowanych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii T dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. Ciągnik i przyczepa muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2019 roku, kompletne, wolne od wad prawnych, fizycznych, konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych oraz sprawne technicznie.
  2. Pojazdy w sporadycznych przypadkach wykorzystywane będą do przeprowadzania szkoleń realizowanych przez Zamawiającego. Ciągnik wykorzystywany będzie ponadto do odśnieżania powierzchni i utrzymania czystości na terenie należącym do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
  3. Wymagania dotyczące podstawowych parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów zawarte zostały w zał. nr 1 do SIWZ – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Fryszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-05 13:14:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Kubiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-05 13:22:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Kubiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-16 10:25:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2678 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

USŁUGA UBEZPIECZENIA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W GORZOWIE WLKP.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp,, w zakresie:
dla pakietu 1
ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych,
dla pakietu 2
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Fryszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-11 13:38:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Kubiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-11 13:52:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Kubiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-22 12:47:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3562 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DOSTAWA DWÓCH POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH Z PRZYCZEPAMI PRZEZNACZONYCH DO PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA PRAWO JAZDY KAT. C I CE DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W GORZOWIE WLKP.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch tożsamych modelowo samochodów ciężarowych o identycznych parametrach technicznych i wymiarach oraz dwóch tożsamych modelowo przyczep o identycznych parametrach technicznych i wymiarach do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat. C oraz C+E dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. Dwa tożsame modelowo zespoły pojazdów złożone z samochodu ciężarowego
i przyczepy o identycznych parametrach technicznych i wymiarach, muszą spełniać warunki techniczne obowiązujące na terenie RP oraz wymagania prawne do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. C+E. Samochody ciężarowe i przyczepy muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2019 roku, kompletne, wolne od wad prawnych, fizycznych, konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych oraz sprawne technicznie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Fryszkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Fryszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-19 11:34:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Kubiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-19 12:18:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Kubiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-22 12:46:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3723 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dostawa samochodów osobowych przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. B dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Ogłoszenie nr 7266 - 2017 z dnia 2017-01-12 r.
Gorzów Wielkopolski: Dostawa samochodów osobowych przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. B dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Fryszkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Fryszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-12 15:12:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Kubiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-12 15:19:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Kubiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-22 12:42:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2072 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. "Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów imienia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp."

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego wartość szacunkowa netto nie przekracza kwoty 30 000,00 euro
 
1.      ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki  Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.,
ul. Podmiejska 18, 66-400 Gorzów Wlkp.
NIP     
599-23-34-786
REGON
210465647
WWW:
www.wordgorzow.pl
e-mail:
telefon:
95 732 43 31
fax:
95 725 76 43
 
2.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
 
Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Fryszkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Fryszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-02 13:30:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Kubiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-02 13:49:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Kubiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-22 12:46:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1286 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji