ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich, związanej z przebudową budynku głównego i ogrodzenia, aranżacją garaży i budynku losowań Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 18, 66-400 Gorzów Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, związanego z przebudową budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
 
Zakres usługi obejmuje:
1) opracowanie projektu koncepcyjnego,
2) opracowanie dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz.U. 2013, poz. 1129),
3) sporządzenie kosztorysów inwestorskich na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389),
4) koszty ewentualnych ekspertyz,
5) koszty uzyskania decyzji na zakres proponowanych zmian lub odstępstw,
6) uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robót wymagających zgłoszenia, dotyczącymi planowanych następujących robót budowlanych:
 1. Budynek główny:
 1. całościowa wymiana stolarki okiennej (szyby zespolone z funkcją ochrony przeciwsłonecznej na południowej i zachodniej stronie budynku) łącznie z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
 2. wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi automatyczne samozamykające się,
 3. analiza dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych, ewentualna budowa windy zewnętrznej do wysokości II piętra, lub propozycja rozwiązania zamiennego
 4. adaptacja pomieszczenia na parterze na toaletę dla osób niepełnosprawnych,
 5. docieplenie i aranżacja elewacji budynku głównego, aranżacja garaży i budynku losowań
 6. aranżacja wnętrz – dotyczy wymiany okładzin podłogowych i malowania pomieszczeń parteru, I piętra, II piętra, korytarzy itd.
 7. przebudowa pomieszczeń parteru, I piętra,
 8. naprawa leżaka kanalizacyjnego,
 9. projekt klimatyzacji pomieszczeń parteru i I piętra (klimatyzacja z jednostką centralną)- propozycja rozwiązania zamiennego
 10. przebudowa pomieszczeń w piwnicy na pomieszczenia gospodarcze, biurowe, bar, pomieszczenia socjalne,
 11. analiza i uwzględnienie wymogu posiadania dwóch klatek schodowych i wyjść ewakuacyjnych z budynku- propozycja rozwiązania zamiennego
 12. wymiana sieci informatycznej oraz sieci monitoringu,
 13. montaż oświetlenia inteligentnego i oświetlenia ewakuacyjnego.
 
    B. wymiana starego ogrodzenia WORD od strony północnej budynku głównego oraz ogrodzenia placu manewrowego.
    C. Aranżacja elewacji garaży i budynku losowań nawiązująca do kolorystyki budynku głównego.
    D. Przeprowadzenie audytu energetycznego (Dz.U.2020 poz. 879)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamil Jakubowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-11 12:10:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-11 12:13:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-14 13:40:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5862 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO WORD W GORZOWIE WLKP.

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO WORD W GORZOWIE WLKP.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane:
 
 1. ZADANIE NR 1 - REMONT POKRYCIA DACHOWEGO WORD W GORZOWIE WLKP.
 1. Tabela elementów rozliczeniowych  stanowi zał. nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca zał. nr 2 do niniejszego zapytania.
 3. Prace budowlane prowadzone będą w sposób umożliwiający funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji jakości wykonania robót.
 
2. Przedmiary robót udostępniono Wykonawcy w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i mają charakter jedynie pomocniczy. W trakcie realizacji zamówienia nie będą stanowić podstawy jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy.
 
3.  Zaoferowana przez Wykonawcę cena wykonania robót budowlanych  jest ceną ryczałtową. Cena nie będzie zmieniana ze względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem a robotami wykonanymi.
W związku z powyższym, Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
 
4.  W trakcie realizacji robót należy spełnić następujące wymagania:
       
       1) Zabezpieczyć odcinek robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
       2) Wykonać plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla zaoferowanego zakresu robót.
       3) Załącznikiem do protokołu końcowego będzie dokumentacja powykonawcza (wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie) dostarczona przez
          Wykonawcę robót, niezbędna do przekazania do użytkowania wykonanych  robót (dotyczy ZADANIA NR 1).
 
TERMIN REALIZACJI UMOWY.
 
     Termin wykonania zamówienia - 21 dni od daty podpisania umowy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamil Jakubowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-09 10:33:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-09 10:44:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-24 13:12:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6089 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakup energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Podmiejskiej 18.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zakup energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Podmiejskiej 18.
         
        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 
 1. Zakup energii elektrycznej odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 t.j. ze.zm.).
 2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii, wchodzących w zakres odrębnej umowy
  o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Zamawiającego z lokalnym Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD) ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60-479 Poznań.
 3. Zamawiający posiada jeden punkt dostarczania energii elektrycznej i jeden układ pomiarowo
  - rozliczeniowy dla wszystkich obiektów, jest odbiorcą końcowym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne oraz posiada tytuł prawny do nieruchomości.
 4. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy tj. od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.220 000 kWh.
 5. Określone w przedmiocie zamówienia szacunkowe zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ilość pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowych. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez Zamawiającego mniejszej niż przewidywana ilość energii. Ewentualne zwiększenie zużycia w stosunku do przewidywanego nie będzie skutkowało dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego i zostanie rozliczone za faktycznie zużytą ilość energii wg ceny zawartej w ofercie. Cena 1 kWh wskazana w formularzu cenowym będzie ceną stałą (zryczałtowaną) obowiązującą w całym okresie rozliczeniowym.
 6. Wybrana grupa taryfowa C21 – całodobowa.
 7. Moc umowna 43 kW.
 8. Zamawiający zakwalifikowany jest do IV grupy przyłączeniowej, której został przydzielony przez OSD standardowy profil zużycia energii elektrycznej. Pomiar pobieranej mocy i energii odbywa się na poziomie napięcia 0,4kV.
 9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej  zgodnie z wymogami lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).
 10. Zamawiający posiada zawartą w dniu 15.11.2018 r. umowę sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego, z EWE energia sp. z o.o.  z siedzibą w Międzyrzeczu (kod poczt. 66-300) przy ul. 30 Stycznia 67. Umowa zawarta jest na czas określony do dnia 31.12.2019 r.
 11. Rozliczenie i obliczane należności za rzeczywiście pobraną energię elektryczną, świadczone usługi, opłatę za obsługę handlową, odbywać się będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie ceny jednostkowej energii elektrycznej zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu cenowym).
 12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
 13. Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy, przekaże Wykonawcy, stosowne pełnomocnictwo do złożenia w imieniu Zamawiającego zgłoszeń umowy sprzedaży oraz niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
 
      TERMIN REALIZACJI UMOWY.
Zamówienie obejmuje sprzedaż energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r., z tym, że sprzedaż rozpocznie się nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Fryszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-21 14:31:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-21 14:34:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-05 15:17:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5263 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego wartość szacunkowa netto nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający:
Wojewódzki  Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.,
ul. Podmiejska 18, 66-400 Gorzów Wlkp.
NIP       
5992334786
REGON
210465647
WWW:
www.wordgorzow.pl
e-mail:
telefon:
95 732 43 31
fax:
95 725 76 43
 
Opis przedmiotu zamówienia.
 
Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
         
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia należącego do Zamawiającego, umiejscowionych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 18:
 
   - budynku szkoleniowo  - administracyjnego nr 1,
   - budynku szkoleniowo  - administracyjnego nr 2,
   - budynku garażowego z myjnią,
   - placu manewrowego,
   - parkingów wraz z przyległym terenem,
   - pojazdów,
   - majątku znajdującego się w ww. budynkach,
 
w godzinach:
 • od poniedziałku do piątku oraz w soboty pracujące (Zamawiający przewiduje dwie soboty pracujące w miesiącu) - w godz. 15:30 - 7:30 ,
 •  w dni wolne od pracy (w tym niedziele i święta) - całodobowo, w godz. 7:30 - 7:30.
        
Szacunkowa ilość godzin ochrony: 6 800.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Fryszkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Fryszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-20 09:54:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Kubiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-20 10:04:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Kubiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-22 12:53:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4689 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego wartość szacunkowa netto nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu,
którego wartość szacunkowa netto nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 1. Zamawiający:
Wojewódzki  Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.,
ul. Podmiejska 18, 66-400 Gorzów Wlkp.
NIP       
5992334786
REGON
210465647
WWW:
www.wordgorzow.pl
e-mail:
telefon:
95 732 43 31
fax:
95 725 76 43
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 
 1. Na przedmiot zamówienia składają się sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliw płynnych do pojazdów eksploatowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
 2. Ilości paliwa:
- benzyna bezołowiowa Pb 95 (E5) w ilości 17 500,00 litrów,
- olej napędowy ON (B7) w ilości 12 000,00 litrów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Fryszkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Fryszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-11 12:55:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Kubiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-11 13:02:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Kubiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-22 12:53:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5671 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego wartość szacunkowa netto nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego wartość szacunkowa netto nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
I. ZAMAWIAJĄCY/UBEZPIECZAJĄCY/UBEZPIECZONY:
Wojewódzki  Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.,
ul. Podmiejska 18, 66-400 Gorzów Wielkopolski
NIP         
5992334786
REGON
210465647
WWW:
www.wordgorzow.pl
e-mail:
telefon:
95 732 43 31
fax:
95 725 76 43
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
 
Przedmiotem niniejszego Zapytania jest:
Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp., w zakresie:
 • ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Fryszkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Fryszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-25 14:29:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Kubiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-25 14:37:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Kubiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-22 12:53:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10388 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego wartość szacunkowa netto nie przekracza kwoty 30 000,00 euro. pn. "Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp."

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego wartość szacunkowa netto nie przekracza kwoty 30 000,00 euro
 
ZAMAWIAJĄCY/UBEZPIECZYCIEL/UBEZPIECZONY:
Wojewódzki  Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.,
ul. Podmiejska 18, 66-400 Gorzów Wlkp.
NIP          5992334786
REGON 210465647
WWW: www.wordgorzow.pl
e-mail:
telefon: 95 732 43 31
fax: 95 725 76 43
 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego Zapytania jest:
Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp., w zakresie ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Fryszkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Fryszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-22 13:20:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Kubiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-22 13:26:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Kubiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-22 12:52:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
28100 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego wartość szacunkowa netto nie przekracza kwoty 30 000,00 euro. pn. "Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp."

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego wartość szacunkowa netto nie przekracza kwoty 30 000,00 euro
 
ZAMAWIAJĄCY/UBEZPIECZYCIEL/UBEZPIECZONY:
Wojewódzki  Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.,
ul. Podmiejska 18, 66-400 Gorzów Wlkp.
NIP         
5992334786
REGON
210465647
WWW:
e-mail:
telefon:
95 732 43 31
fax:
95 725 76 43
 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
 
Przedmiotem niniejszego Zapytania jest:
Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp., w zakresie:
PAKIET 1
 • ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
PAKIET 2
 • ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Fryszkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Fryszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-01 11:23:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Kubiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-01 11:36:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Kubiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-22 12:52:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2112 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego wartość szacunkowa netto nie przekracza kwoty 30 000,00 euro na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia należącego do Zamawiającego, umiejscowionych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 18
 
- budynku szkoleniowo  - administracyjnego nr 1,
- budynku szkoleniowo  - administracyjnego nr 2,
- budynku garażowego z myjnią,
- placu manewrowego,
- parkingów wraz z przyległym terenem,
- pojazdów,
- rzeczy znajdujących się w ww. budynkach,
w godzinach:
od poniedziałku do piątku oraz w soboty pracujące (Zamawiający przewiduje jedną sobotę pracującą w miesiącu) - w godz. 1530 - 730 ,
- w dni wolne od pracy (w tym niedziele i święta) - całodobowo, w godz. 730 - 730.
 
Szacunkowa ilość godzin ochrony: 6 800.
    
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Fryszkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Fryszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-03 09:25:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Kubiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-03 09:37:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Kubiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-22 12:52:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1554 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. "Dostawa i montaż systemów rejestrujących przebieg egzaminów praktycznych na prawo jazdy kat. B w samochodach egzaminacyjnych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp."

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. "Dostawa i montaż systemów rejestrujących przebieg egzaminów praktycznych na prawo jazdy kat. B w samochodach egzaminacyjnych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. "

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Fryszkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Fryszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-17 11:27:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Kubiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-17 11:32:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Kubiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-22 12:52:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1444 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji