Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W GORZOWIE WLKP.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-11-10 12:50:53 przez Renata Fryszkowska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO 
                                                W GORZOWIE WLKP.  
 
Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. ze zm.) - zwanej dalej Pzp., obowiązujących dla postępowań 
o udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym na podst. art. 275 ust. 1 ustawy Pzp.
 
 
1. Zakup energii elektrycznej odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2022 poz. 1385 ze zm.).
2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii, wchodzących w zakres odrębnej umowy 
o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Zamawiającego z lokalnym Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD) ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60-479 Poznań.
3. Zamawiający posiada jeden punkt dostarczania energii elektrycznej i jeden układ pomiarowo 
- rozliczeniowy dla wszystkich obiektów, jest odbiorcą końcowym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne oraz posiada tytuł prawny do nieruchomości.
4. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy tj. od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -  90 000 kWh.
 

Załączniki